Bij het typen van de zoektermen krijg je suggesties. Om deze te bekijken, gebruik je de pijltjestoetsen omhoog en omlaag. Met enter maak je een keuze. Als de selectie een zin is, wordt die zin als zoekopdracht gebruikt. Als de suggestie een link is, wordt de pagina geopend in de browser.
Communitybeleid

Anti-discriminatiebeleid

Laatst bijgewerkt: 25 januari 2024

Het centrale idee achter Airbnb is dat we een open community willen zijn die erop gericht is betekenisvolle, gedeelde ervaringen mogelijk te maken tussen mensen uit alle delen van de wereld en hen zo nader tot elkaar te brengen. Onze community bestaat uit miljoenen mensen, afkomstig uit vrijwel alle landen ter wereld. Het is een ongelooflijk diverse community, die mensen van verschillende culturen, waarden en normen samenbrengt.

Met de Airbnb-community willen we een wereld creëren waarin mensen zich welkom en gerespecteerd voelen, ongeacht hun achtergrond of hoe ver ze van huis zijn. Hierbij gaan we uit van twee grondbeginselen die van toepassing zijn op zowel Airbnb-hosts als -gasten: inclusiviteit en respect. Doordat we deze principes met zijn allen toepassen, voelen alle leden van onze community zich welkom op het Airbnb-platform, wie ze ook zijn, waar ze ook vandaan komen en wat hun religie of geaardheid ook is. Bij Airbnb zijn we ons ervan bewust dat in bepaalde rechtsgebieden onderscheid tussen personen op basis van zaken als nationale afkomst, geslacht, burgerlijke staat of seksuele geaardheid wordt toegestaan of vereist. Airbnb verwacht dan ook niet van hosts dat zij lokale wetten schenden of dingen doen die tot juridische vervolging kunnen leiden. In rechtsgebieden waar dergelijke toestemmingen en vereisten gelden, zorgt Airbnb voor aanvullende richtlijnen en wordt dit Anti-discriminatiebeleid aan de geldende situatie aangepast.

Hoewel we niet geloven dat één bedrijf harmonie onder alle mensen kan opleggen, geloven we wel dat de Airbnb-community de empathie en het begrip tussen alle culturen kan bevorderen. We werken er met zijn allen hard aan om alle vormen van onwettige vooroordelen, discriminatie en intolerantie van ons platform te weren. Binnen de Airbnb-community van hosts, gasten en mensen die overwegen ons platform te gebruiken, willen we een cultuur stimuleren waarin we meer doen dan ons enkel aan de minimaal geldende anti-discriminatiewetgeving te houden. Daarom stemmen wij allemaal, Airbnb-medewerkers, hosts en gasten, ermee in om het volgende beleid te lezen en ernaar te handelen om onze community te versterken, onze missie te realiseren en ervoor te zorgen dat iedereen overal kan thuishoren en zich welkom voelt.

 • Inclusiviteit: We verwelkomen mensen met alle mogelijke achtergronden met oprechte gastvrijheid en zonder vooroordelen. Wanneer je je bij Airbnb aansluit, als host of als gast, word je onderdeel van een inclusieve community. Vooroordelen, discriminatie, racisme en haat hebben geen plaats op ons platform of in onze community. Hoewel hosts alle toepasselijke wetten moeten naleven die discriminatie verbieden op basis van factoren zoals ras, godsdienst, nationaliteit en andere factoren die hieronder worden opgesomd, verbinden wij ons ertoe meer te doen dan wat minimaal vereist is door de wet.
 • Respect: We gaan respectvol met elkaar om tijdens onze interacties en ontmoetingen. Bij Airbnb zijn we ons ervan bewust dat plaatselijke wetten en culturele normen over de hele wereld van elkaar verschillen. We verwachten van hosts en gasten dat ze zich aan de lokale wetgeving houden en respectvol met elkaar omgaan, ook wanneer standpunten afwijken van hun eigen overtuiging of opvoeding. De leden van Airbnb creëren samen een ongelooflijke diversiteit aan achtergronden, ervaringen, overtuigingen en gebruiken binnen onze community. Door mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contact te brengen, stimuleert Airbnb begrip en waardering voor de gemeenschappelijke kenmerken van alle mensen en ondermijnt Airbnb vooroordelen die voortkomen uit misvattingen, verkeerde informatie of misverstanden.

Specifieke richtlijnen voor hosts in de Verenigde Staten, de Europese Unie en Canada

In het algemeen zullen wij onszelf vertrouwd maken met alle toepasselijke federale, staats- en plaatselijke wetten die van toepassing zijn op huisvesting en openbare gelegenheden. Sommige rechtsgebieden kunnen aanvullende wettelijke vereisten hebben die de bescherming van de burgerrechten van de gebruikerscommunity vergroten of beperken. Hosts moeten aan deze wettelijke vereisten voldoen. Hosts dienen contact op te nemen met de klantenservice van Airbnb als ze vragen hebben over hun verplichtingen wat betreft het nakomen van dit Anti-discriminatiebeleid van Airbnb. In de nabije toekomst zal Airbnb aanvullende anti-discriminatierichtlijnen publiceren voor rechtsgebieden buiten de Verenigde Staten. Onze hostcommunity in de VS, de EU en Canada volgt met deze principes als richtlijn de volgende regels bij het overwegen van potentiële gasten en het ontvangen van gasten:

Cultuur, huidskleur, etniciteit, nationale afkomst, religie, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit of burgerlijke staat

 • Airbnb-hosts mogen geen:
  • reservering weigeren op basis van cultuur, huidskleur, etniciteit, nationale afkomst, religie, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit of burgerlijke staat.
  • afwijkende voorwaarden opleggen op basis van cultuur, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, godsdienst, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit of burgerlijke staat
  • advertenties plaatsen of verklaringen afleggen die een voorkeur voor of tegen een gast ontmoedigen of aangeven op grond van cultuur, huidskleur, etniciteit, nationale afkomst, religie, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit of burgerlijke staat

Geslachtsidentiteit

Airbnb wijst geen geslachtsidentiteit aan gebruikers toe. We beschouwen het geslacht van personen het geslacht waarmee personen zich identificeren en/of wat aangegeven staat op hun gebruikersprofielen en we verwachten dat onze Airbnb-community hetzelfde doet. Dit omvat het respecteren van de voornaamwoorden (hij/zij, zij/haar, zij/hun/hen, enz.) waarmee gebruikers zich binnen de community identificeren.

 • Airbnb-hosts mogen geen:
  • reservering van een gast weigeren op basis van geslacht, tenzij de host leefruimten (zoals badkamer, keuken of gemeenschappelijke ruimtes) met de gast deelt
  • afwijkende voorwaarden hanteren op basis van geslachtsidentiteit, tenzij de host leefruimten met de gast deelt
  • advertenties plaatsen of verklaringen afleggen die een voorkeur voor of tegen een gast op grond van geslacht ontmoedigen of aangeven, tenzij de host woonruimte deelt met de gast
 • Airbnb-hosts mogen wel:
  • een ruimte beschikbaar stellen aan gasten van hetzelfde geslacht als de host leefruimten met de gast deelt

Leeftijd en gezinssamenstelling

 • Airbnb-hosts mogen geen:
  • afwijkende voorwaarden opleggen of een reservering weigeren op basis van de leeftijd of de familiale status van de gast, indien wettelijk verboden
 • Airbnb-hosts mogen wel:
  • feitelijk juiste informatie geven over de kenmerken van hun accommodatie (of het ontbreken daarvan) die de accommodatie onveilig of ongeschikt maken voor gasten van een bepaalde leeftijd of gezinnen met kinderen of baby's
  • op hun advertenties gemeenschap gerelateerde beperkingen (bijv. seniorenwoningen), voorschriften of wetten vermelden die gasten onder een bepaalde leeftijd of gezinnen met kinderen of baby's verbieden

Invaliditeit

 • Airbnb-hosts mogen geen:
  • gasten weigeren op basis van een werkelijke of vermeende beperking
  • afwijkende voorwaarden hanteren op basis van het feit dat een gast een beperking heeft
  • eigen oordeel over de vraag of een accommodatie aan de behoeften van een gast met een beperking voldoet, boven die van de mogelijke gast stellen
  • vragen stellen over het bestaan of de ernst van de beperking van een gast, of vragen wat er moet worden aangepast voor de persoon met de beperking (indien een potentiële gast de beperking ter sprake brengt, kan en moet een host met de potentiële gast bespreken of de accommodatie aan de behoeften van de potentiële gast voldoet)
  • gebruik van mobiliteitshulpmiddelen verbieden of beperken
  • extra kosten in rekening brengen voor gasten met een beperking, zoals toeslagen voor huisdieren wanneer de gast een hulpdier heeft
  • advertenties plaatsen of verklaringen afleggen die een voorkeur voor of tegen een gast ontmoedigen of aangeven op grond van het feit dat de gast een beperking heeft
  • communicatie met gasten weigeren via toegankelijke middelen die beschikbaar zijn, waaronder relay operators (voor mensen met gehoorstoornissen) en e-mail (voor mensen met gezichtsstoornissen die schermlezers gebruiken)
  • redelijke aanpassingen weigeren te doen, waaronder vragen om bescheiden wijzigingen in je Huisregels, zoals het gebruik van een beschikbare parkeerplaats in de buurt van de accommodatie (wanneer een gast om een dergelijke aanpassing vraagt, moeten de host en de gast samen een manier vinden waarop de accommodatie aan de behoeften van de gast kan voldoen)
 • Airbnb-hosts mogen wel:
  • feitelijk juiste informatie verstrekken over de voorzieningen in de ruimte (of het gebrek hieraan), waardoor gasten met een beperking zelf kunnen beoordelen of de ruimte geschikt is voor hun individuele behoeften

Persoonlijke voorkeuren

 • Airbnb-hosts mogen wel:
  • een reservering weigeren op basis van factoren die niet door de wet verboden zijn, met uitzondering van de hierboven vermelde factoren (Airbnb-hosts mogen bijvoorbeeld een reservering met huisdieren of gasten die roken weigeren, tenzij de wet dit verbiedt)
  • van gasten eisen dat zij de beperkingen op voedingsmiddelen in de accommodatie respecteren (een host die bijvoorbeeld een kosjere of vegetarische keuken naleeft, mag van gasten eisen dat zij die beperkingen respecteren). Deze beperkingen moeten duidelijk in de Huisregels worden omschreven. Een Airbnb-host mag bijvoorbeeld gasten weigeren die in de ruimte willen roken en kan beperkingen instellen voor het aantal gasten per ruimte.

Als gasten worden afgewezen Het is belangrijk dat hosts beseffen dat niemand het leuk vindt om te worden geweigerd. Ook als een host rechtsgeldige en gerechtvaardigde redenen heeft en deze vermeldt wanneer een gast wordt geweigerd, kan het geweigerde community-lid zich onwelkom of buitengesloten voelen. Hosts dienen altijd hun uiterste best te doen om zich gastvrij op te stellen tegenover gasten, ongeacht hun achtergrond. Hosts die stelselmatig gasten uit een beschermde groep weigeren (ook als hiervoor legitieme redenen worden gegeven), ondermijnen de kracht van onze community door potentiële gasten het gevoel te geven dat ze niet welkom zijn. Airbnb kan hosts die een dergelijk patroon vertonen van het Airbnb-platform verwijderen.

Specifieke richtlijnen voor hosts buiten de Verenigde Staten, de Europese Unie en Canada

Buiten de Verenigde Staten, de Europese Unie en Canada kunnen sommige landen of gemeenschappen toestaan of zelfs eisen dat mensen onderscheid maken het wel of niet verwelkomen van gasten op basis van bijvoorbeeld burgerlijke staat, nationaliteit, geslacht of seksuele geaardheid, wat in strijd is met onze anti-discriminatiefilosofie. In deze gevallen verwachten we niet van hosts dat zij de lokale wetten overtreden of gasten accepteren waardoor hosts kunnen worden blootgesteld aan reële en aantoonbare risico's op aanhouding of fysieke schade aan personen of goederen. Hosts die in dergelijke gebieden wonen, dienen een dergelijke beperking op het verhuren aan bepaalde gasten op hun advertentie te vermelden, zodat potentiële gasten op de hoogte zijn van het probleem en Airbnb de noodzaak van een dergelijke handeling kan bevestigen. Bij het communiceren van dergelijke beperkingen verwachten we dat hosts duidelijke, feitelijke en niet-denigrerende termen gebruiken. Voor laster en beledigingen is geen plaats op ons platform of in onze community.

Wat gebeurt er als een host zich op dit vlak niet aan ons beleid houdt?

Als een advertentie bewoordingen bevat die in strijd zijn met dit Anti-discriminatiebeleid, wordt de host gevraagd deze bewoordingen te verwijderen en te bevestigen dat hij of zij dit beleid en de onderliggende principes begrijpt en zich voorneemt zich hieraan te houden. Airbnb kan ook naar eigen goeddunken stappen ondernemen, tot aan de verwijdering van de host van het Airbnb-platform aan toe.

Als de host ten onrechte gasten weigert op basis van beschermde klasse of taal gebruikt waaruit blijkt dat zijn of haar handelen gemotiveerd werd door factoren die verboden zijn door dit beleid, zal Airbnb stappen ondernemen om dit beleid te handhaven, tot en met schorsing van de host van het platform.

Naarmate de Airbnb-community verder groeit, blijven we ervoor zorgen dat het beleid en de praktijken van Airbnb aansluiten bij ons voornaamste doel: gasten en hosts bij al hun interacties op het Airbnb-platform het gevoel geven dat ze welkom zijn en gerespecteerd worden. Het publiek, onze community en wijzelf verwachten niet anders.

Aanvullende overwegingen

Het Anti-discriminatiebeleid is van toepassing op alle onderdelen van de activiteiten van Airbnb. Voor verschillende producten in de Airbnb-community moeten aanvullende overwegingen worden gemaakt. Hier hebben we een aantal overwegingen opgenomen die op die gevallen betrekking hebben:

Ervaringen

Vrijstelling op basis van geslacht:

 • Hosts van een Airbnb-ervaring mogen een ervaring voor maar één geslacht aanbieden als dat nodig is om een veilige plek te creëren (een ruimte die niet aanzet tot schade of gevaar en die niet illegaal is), om de veiligheid en privacy van de deelnemers te beschermen en/of om aan wettelijke of culturele vereisten te voldoen.

Toegankelijkheid / beperking / redelijke aanpassingen:

Vanwege het brede scala aan aangeboden ervaringen, moeten hosts van Airbnb-ervaringen wellicht vooraf informeren naar de mogelijkheid van gasten om deel te nemen aan bepaalde fysieke activiteiten of naar de aanpassingen die voor een gast met een beperking nodig zijn om de ervaring zo goed mogelijk voor te bereiden. Bovendien moedigen wij hosts van ervaringen het volgende aan:

 • Verstrek feitelijk juiste informatie over de fysieke aard van een ervaring, zodat gasten zelf kunnen beoordelen of de ervaring geschikt is voor hun individuele behoeften.
 • Wees proactief in contact zoeken met gasten die een beperking hebben gemeld en/of vragen hebben over de toegankelijkheid van een ervaring, en neem redelijke aanpassingsverzoeken in overweging.
 • Zoek naar mogelijkheden om redelijke aanpassingsverzoeken in te willigen als dat de aard van de activiteit niet wezenlijk zou veranderen.
Had je iets aan dit artikel?

Gerelateerde artikelen

Hulp met je boekingen, account en nog veel meer.
Inloggen of aanmelden