Ga direct naar inhoud
Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Wat betekent elke reserveringsstatus?

  Om de status van je reservering te vinden, ga je naar de berichtenreeks met je host in je inbox. Als je de status hebt gevonden, kun je hieronder meer informatie vinden.

  Geaccepteerd/bevestigd

  Een host heeft de reserveringsaanvraag van een gast geaccepteerd, of de aanvraag is automatisch geaccepteerd met Direct Reserveren. Airbnb de reservering in rekening gebracht bij de gast.

  Meer informatie over hoe je kunt controleren of je reservering bevestigd is.

  Voltooid

  Airbnb heeft de reservering in rekening gebracht bij de gast en de reservering is voltooid.

  Meer informatie over waar je betalingsbewijzen van eerdere reserveringen vindt.

  Informatieverzoek

  Een gast heeft een bericht over bepaalde datums naar een host gestuurd, maar nog geen reserveringsaanvraag ingediend. De host heeft 24 uur om op het bericht te reageren, vooraf goedkeuring te geven, een speciale aanbieding te sturen of de datums te weigeren voordat het informatieverzoek verloopt.

  Meer informatie over contact opnemen met je host vóór het reserveren.

  In behandeling

  Een gast wacht tot een host op een reserveringsaanvraag reageert (de host heeft 24 uur om de aanvraag te accepteren of te weigeren voordat deze verloopt) of de gast moet mogelijk identiteitsverificatie voltooien (gasten moeten dit doen binnen 12 uur na het reserveren, anders wordt de reservering geannuleerd).

  Meer informatie over aanvragen die in behandeling zijn en identiteitsverificatie.

  Geweigerd

  Een host heeft de reserveringsaanvraag van een gast afgewezen. Er wordt niets bij de gast in rekening gebracht.

  Meer informatie over geweigerde aanvragen.

  Niet mogelijk/verlopen

  Een host reageerde niet binnen 24 uur of een gast accepteerde niet binnen 24 uur. Als de gast alsnog wil reserveren, moet er een nieuwe aanvraag ingediend worden.

  Meer informatie over reserveringen die niet mogelijk zijn en verlopen aanvragen.

  Geannuleerd

  Een host of gast annuleerde een bevestigde reservering of trok een lopende reserveringsaanvraag in, de reservering werd geannuleerd omdat de gast nooit de identiteitsverificatie voltooide of de reservering werd geannuleerd omdat de betaling van de gast niet lukte.

  Meer informatie over het annuleren van een reservering, wat er gebeurt als je host de reservering annuleert en identiteitsverificatie.

  Uitgenodigd om te reserveren/vooraf goedgekeurd

  Een gast legde contact met een host over bepaalde datums en de host antwoordde met een uitnodiging om de datums te reserveren. De gast heeft 24 uur om de uitnodiging te accepteren.

  Meer informatie over goedkeuring vooraf.

  Speciale aanbieding

  Een gast legde contact met een host over bepaalde datums en de host antwoordde met een uitnodiging om die datums te reserveren voor een ander tarief dan op de kalender staat. De gast heeft 24 uur om de aanbieding te accepteren.

  Meer informatie over het reserveren van een speciale aanbieding.

  In afwachting van betaling

  Een host heeft de reserveringsaanvraag van een gast geaccepteerd, maar de betaling van de gast is niet gelukt. De gast heeft 24 uur de tijd om de betalingsgegevens aan te passen, zodat de reservering geaccepteerd kan worden. Anders wordt de reservering geannuleerd zonder sanctie voor de host of de gast.

  Meer informatie over wanneer een reservering in afwachting van betaling is.

  In afwachting van verificatie

  Een gast heeft een reserveringsaanvraag ingediend bij een host die eist dat gasten hun identiteit verifiëren, maar de gast heeft de procedure voor identiteitsverificatie nog niet afgerond. De aanvraag wordt pas geaccepteerd als de verificatie van het legitimatiebewijs is bevestigd. Gebeurt dat niet binnen 12 uur, dan verloopt de reserveringsaanvraag automatisch.

  Meer informatie over de verificatie van je legitimatiebewijs.

  Aankomend

  Een gast heeft een aankomende reservering die over minder dan een week begint.

  Meer informatie over hoe je gegevens van aankomende reserveringen kunt afdrukken en hoe je de aankomst met je host kunt regelen.

  In afwachting van recensie

  Een gast heeft de reis voltooid en de host wacht tot de gast een recensie over het verblijf achterlaat. Gasten kunnen tot 14 dagen na hun vertrek een recensie schrijven.

  Meer informatie over het schrijven van een recensie.

  Gesloten

  De gast zoekt niet meer naar een accommodatie voor de aangevraagde datums.

  Heb je de hulp gekregen die je nodig had?

  Gerelateerde artikelen