Bij het typen van de zoektermen krijg je suggesties. Om deze te bekijken, gebruik je de pijltjestoetsen omhoog en omlaag. Met enter maak je een keuze. Als de selectie een zin is, wordt die zin als zoekopdracht gebruikt. Als de suggestie een link is, wordt de pagina geopend in de browser.
Communitybeleid
Gast

Anti-discriminatiebeleid

Laatst bijgewerkt: 30 oktober 2020

Het centrale idee achter Airbnb is dat we een open community willen zijn die erop gericht is betekenisvolle, gedeelde ervaringen mogelijk te maken tussen mensen uit alle delen van de wereld en hen zo nader tot elkaar te brengen. Onze community bestaat uit miljoenen mensen, afkomstig uit vrijwel alle landen ter wereld. Het is een ongelofelijk diverse community, waarin mensen uit verschillende culturen en met verschillende normen en waarden samenkomen.

Met de Airbnb-community willen we een wereld creëren waarin mensen zich welkom en gerespecteerd voelen, ongeacht hun achtergrond of hoe ver ze van huis zijn. Hierbij gaan we uit van twee grondbeginselen die van toepassing zijn op zowel Airbnb-hosts als -gasten: inclusiviteit en respect. Doordat we deze principes met zijn allen toepassen, voelen alle leden van onze community zich welkom op het Airbnb-platform, wie ze ook zijn, waar ze ook vandaan komen en wat hun religie of geaardheid ook is. Bij Airbnb zijn we ons ervan bewust dat in bepaalde rechtsgebieden onderscheid tussen personen op basis van zaken als nationale afkomst, geslacht, burgerlijke staat of seksuele geaardheid wordt toegestaan of vereist. Airbnb verwacht dan ook niet van hosts dat zij lokale wetten schenden of acties ondernemen die tot juridische vervolging kunnen leiden. In rechtsgebieden waar dergelijke toestemmingen en vereisten gelden, zorgt Airbnb voor aanvullende richtlijnen en wordt dit anti-discriminatiebeleid aan de geldende situatie aangepast.

We hebben niet de illusie dat een enkel bedrijf kan zorgen voor harmonie tussen alle mensen op aarde, maar we geloven wel dat de Airbnb-community empathie en begrip tussen verschillende culturen kan bevorderen. We werken er met zijn allen hard aan om alle vormen van onwettige vooroordelen, discriminatie en intolerantie van ons platform te weren. Binnen de Airbnb-community van hosts, gasten en mensen die overwegen ons platform te gebruiken, willen we een cultuur stimuleren waarin we meer doen dan ons enkel aan de minimaal geldende anti-discriminatiewetgeving te houden. In lijn met deze missie gaan we er als Airbnb-medewerkers, -hosts en -gasten allemaal mee akkoord het volgende beleid te lezen en ons hieraan te houden, zodat we onze community sterker kunnen maken en ervoor kunnen zorgen dat iedereen zich overal ter wereld thuis en welkom voelt.

 • Inclusiviteit – We verwelkomen mensen met alle mogelijke achtergronden met oprechte gastvrijheid en zonder vooroordelen. Wanneer je je bij Airbnb aansluit, als host of als gast, word je onderdeel van een inclusieve community. Vooroordelen, discriminatie, racisme en haat hebben geen plaats op ons platform of in onze community. Hosts zijn uiteraard verplicht om zich te houden aan alle van toepassing zijnde wetten die discriminatie op grond van ras, religie, nationale afkomst of enige andere hieronder genoemde factor verbieden, maar het is ons streven om meer te doen dan ons enkel aan de minimumvereisten van de wet te houden.
 • Respect – We gaan respectvol met elkaar om tijdens onze interacties en ontmoetingen. Bij Airbnb zijn we ons ervan bewust dat plaatselijke wetten en culturele normen over de hele wereld van elkaar verschillen. We verwachten van hosts en gasten dat ze zich aan de lokale wetgeving houden en respectvol met elkaar omgaan, ook wanneer zaken afwijken van hun eigen overtuiging of opvoeding. De leden van Airbnb creëren samen een ongelooflijke diversiteit aan achtergronden, ervaringen, overtuigingen en gebruiken binnen onze community. Door mensen met verschillende achtergronden samen te brengen, zorgt Airbnb voor meer besef van en waardering voor de dingen die we als mensen allemaal gemeenschappelijk hebben en gaan we vooroordelen op basis van misvattingen, foutieve informatie en onbegrip tegen.

Specifieke richtlijnen voor hosts in de Verenigde Staten, de Europese Unie en Canada

In het algemeen zorgen we ervoor dat we kennisnemen van alle toepasselijke nationale, regionale en lokale wetten die betrekking hebben op huisvesting en openbare accommodaties. Sommige rechtsgebieden kunnen aanvullende wettelijke vereisten hebben die de bescherming van de burgerrechten van de gebruikerscommunity uitbreiden of beperken. Hosts moeten aan deze wettelijke vereisten voldoen. Hosts dienen contact op te nemen met de klantenservice van Airbnb als ze vragen hebben over hun verplichtingen wat betreft het nakomen van dit anti-discriminatiebeleid van Airbnb. In de nabije toekomst zal Airbnb aanvullende anti-discriminatierichtlijnen publiceren voor rechtsgebieden buiten de Verenigde Staten. Onze community van hosts in de Verenigde Staten, de Europese Unie en Canada zullen zich bij het nemen van beslissingen over potentiële gasten en het verhuren aan gasten aan de volgende regels houden:

Ras, huidskleur, etniciteit, nationale afkomst, religie, seksuele geaardheid, genderidentiteit of burgerlijke staat

 • Het is Airbnb-hosts niet toegestaan:
  • Een reservering af te wijzen op basis van hun ras, huidskleur, etniciteit, nationale afkomst, religie, seksuele geaardheid, genderidentiteit of burgerlijke staat.
  • Afwijkende voorwaarden te hanteren voor gasten op basis van ras, huidskleur, etniciteit, nationale afkomst, religie, seksuele geaardheid, genderidentiteit of burgerlijke staat.
  • Advertenties te plaatsen of uitspraken te doen die gasten ontmoedigen of een positieve of negatieve voorkeur uitspreken op basis van ras, huidskleur, etniciteit, nationale afkomst, religie, seksuele geaardheid, genderidentiteit of burgerlijke staat.

Genderidentiteit

Airbnb wijst geen geslachtsidentiteit aan onze gebruikers toe. We beschouwen het geslacht van personen het geslacht waarmee personen zich identificeren en/of wat aangegeven staat op hun gebruikersprofielen en we verwachten dat onze Airbnb-community hetzelfde doet. Dit omvat het respecteren van de voornaamwoorden (hij/zij, zij/haar, zij/hun/hen, enz.) waarmee gebruikers zich binnen de community identificeren.

 • Het is Airbnb-hostsniet toegestaan:
  • Een reservering te weigeren op basis van genderidentiteit, tenzij de host leefruimten (zoals badkamer, keuken of gemeenschappelijke ruimtes) met de gast deelt.
  • Afwijkende voorwaarden te hanteren op basis van genderidentiteit, tenzij de host leefruimten met de gast deelt.
  • Advertenties te plaatsen of uitspraken te doen die een positieve of negatieve voorkeur uitspreken op basis van ras, huidskleur, etniciteit, nationale afkomst, religie, seksuele geaardheid, genderidentiteit of burgerlijke staat, tenzij de host leefruimten met de gast deelt.
 • Het is Airbnb-hosts toegestaan:
  • Een ruimte enkel beschikbaar te stellen aan gasten van hetzelfde geslacht als de host leefruimten met de gast deelt.

Leeftijd en gezinssamenstelling

 • Het is Airbnb-hosts niet toegestaan:
  • Afwijkende voorwaarden op te leggen of een reservering te weigeren op basis van de leeftijd van de gast of gezinssamenstelling wanneer dit wettelijk verboden is.
 • Het is Airbnb-hosts toegestaan :
  • Feitelijk juiste informatie te geven over de kenmerken van hun advertentie (of het ontbreken daarvan) die de accommodatie(s) onveilig of ongeschikt maken voor gasten van een bepaalde leeftijd of gezinnen met kinderen of baby's.
  • Van toepassing zijnde lokale beperkingen (bijvoorbeeld seniorenwoningen) en wet- en regelgeving te vermelden in hun advertentie(s) waarbij gasten onder een bepaalde leeftijd of gezinnen met kinderen of baby's niet zijn toegestaan.

Beperking

 • Het is Airbnb-hosts niet toegestaan:
  • Gasten af te wijzen op basis van een werkelijke of vermeende beperking.
  • Afwijkende voorwaarden te hanteren op basis van het feit dat een gast een beperking heeft.
  • In plaats van de potentiële gast zelf te laten bepalen of een ruimte voldoet aan de behoeften van een gast met een beperking.
  • Naar het bestaan of de ernst van de beperking van gasten te vragen of naar de manieren waarop met de beperking wordt omgegaan. Als een potentiële gast echter zijn of haar beperking ter sprake brengt, is het wel wenselijk dat de host met deze potentiële gast bespreekt in hoeverre de ruimte tegemoetkomt aan de behoeften van de potentiële gast.
  • Het gebruik van (mobiliteits)hulpmiddelen verbieden of beperken.
  • Extra kosten in rekening te brengen bij gasten met een beperking, zoals kosten voor huisdieren als de gast een hulpdier heeft (zoals een geleidedier of een dier voor emotionele steun) vanwege de beperking.
  • Advertenties te plaatsen of uitspraken te doen waarin een positieve of negatieve voorkeur wordt geuit voor gasten met een beperking.
  • Te weigeren met gasten te communiceren via beschikbare hulpmiddelen, zoals omzettingsfuncties voor spraak-naar-tekst (voor mensen met een gehoorbeperking) en e-mail (voor mensen met een gezichtsbeperking die een schermvoorleesfunctie gebruiken).
  • Te weigeren redelijke aanpassingsverzoeken in te willigen, zich flexibel op te stellen en kleine aanpassingen aan hun huisregels te doen voor gasten met een beperking, bijvoorbeeld als gasten een noodzakelijk hulpdier als begeleiding willen meenemen of een beschikbare parkeerplaats vlakbij de accommodatie nodig hebben. Wanneer gasten om dergelijke aanpassingen vragen, dienen de host en de gast samen te bespreken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de ruimte aan de behoeften van de gast voldoet.
 • Het is Airbnb-hosts toegestaan:
  • Feitelijk juiste informatie te geven over de toegankelijkheid (of het gebrek hieraan) van de accommodatie, zodat gasten met een beperking zelf kunnen beoordelen of de ruimte tegemoet komt aan hun individuele behoeften.

Persoonlijke voorkeuren

 • Het is Airbnb-hosts toegestaan:
  • Een reservering te weigeren op basis van factoren die niet door de wet verboden zijn (behalve in gevallen zoals hierboven beschreven). Airbnb-hosts mogen bijvoorbeeld, tenzij bij wet verboden, een reservering weigeren met huisdieren of gasten die roken.
  • Van gasten te eisen dat ze zich houden aan beperkingen wat betreft de maaltijden die in de ruimte worden genuttigd (wanneer hosts er bijvoorbeeld een koosjere of vegetarische keuken op nahouden, mogen ze als regel stellen dat gasten deze beperkingen respecteren). Deze beperkingen moeten duidelijk omschreven staan in de huisregels. Een Airbnb-host mag bijvoorbeeld gasten weigeren die in de ruimte willen roken en kan beperkingen instellen voor het aantal gasten per ruimte.

Zaken om rekening mee te houden bij het weigeren van gasten. Het is belangrijk dat hosts beseffen dat niemand het leuk vindt om te worden geweigerd. Ook als een host rechtsgeldige en gerechtvaardigde redenen heeft en deze vermeldt wanneer een gast wordt geweigerd, kan het geweigerde community-lid zich onwelkom of buitengesloten voelen. Hosts dienen altijd hun uiterste best te doen om zich gastvrij op te stellen tegenover gasten, ongeacht hun achtergrond. Hosts Hosts die stelselmatig gasten uit een beschermde groep weigeren (ook als hiervoor legitieme redenen worden gegeven), ondermijnen de kracht van onze community door potentiële gasten het gevoel te geven dat ze niet welkom zijn. Airbnb kan hosts die een dergelijk patroon vertonen van het Airbnb-platform verwijderen.

Specifieke richtlijnen voor hosts buiten de Verenigde Staten, de Europese Unie en Canada

Buiten de Verenigde Staten, de Europese Unie en Canada kunnen sommige landen of gemeenschappen mensen toestaan ​​of zelfs van hen vereisen dat de accommodatie in strijd met onze algemene anti-discriminatiefilosofie onderscheid maakt op basis van bijvoorbeeld burgerlijke staat, nationaliteit, geslacht of seksuele geaardheid. In deze gevallen verwachten we niet van hosts dat zij de lokale wetten overtreden of gasten te accepteren waardoor hosts kunnen worden blootgesteld aan reële en aantoonbare risico's op aanhouding of fysieke schade aan personen of goederen. Hosts die in dergelijke gebieden wonen dienen een dergelijke beperking op het verhuren aan bepaalde gasten in hun advertentie te vermelden, zodat potentiële gasten op de hoogte zijn van het probleem en Airbnb de noodzaak van een dergelijke actie kan bevestigen. Bij het communiceren van dergelijke beperkingen verwachten we dat hosts duidelijke, feitelijke en niet-denigrerende termen gebruiken. Voor laster en beledigingen is geen plaats op ons platform of in onze community.

Wat gebeurt er als een host zich niet aan ons anti-discriminatiebeleid houdt?

Als een advertentie bewoordingen bevat die in strijd zijn met dit anti-discriminatiebeleid, wordt de host gevraagd deze bewoordingen te verwijderen en te bevestigen dat hij of zij dit beleid en de onderliggende principes begrijpt en voornemens is zich hieraan te houden. Airbnb kan ook, naar eigen goeddunken, stappen ondernemen, tot aan de verwijdering van de host van het Airbnb-platform aan toe.

Als de host gasten weigert vanwege de beschermde groep waartoe de gasten behoren of bewoordingen gebruikt die aantonen dat er achter zijn of haar acties beweegredenen schuilen die in dit beleid worden verboden, onderneemt Airbnb stappen om dit beleid te handhaven, tot aan de verwijdering van de host van het platform aan toe.

Naarmate de Airbnb-community verder groeit, blijven we ervoor zorgen dat het beleid en de praktijken van Airbnb aansluiten bij ons voornaamste doel: gasten en hosts bij al hun interacties met het Airbnb-platform het gevoel geven dat ze welkom zijn en gerespecteerd worden. Dit is de standaard waaraan we worden gehouden door onszelf, onze community en de rest van de wereld.

Aanvullende overwegingen

Het anti-discriminatiebeleid is van toepassing op alle Airbnb-activiteiten. We erkennen dat er extra overwegingen moeten worden gemaakt voor een gevarieerd aanbod binnen de Airbnb-community. Dit zijn een paar van de overwegingen waar we op dit moment mee bezig zijn:

Ervaringen

Uitsluiting op basis van geslacht:

 • Hosts van Airbnb-ervaringen kunnen een ervaring met een enkel geslacht aanbieden als het nodig is om een veilige ruimte te creëren (een die niet aanzet tot schade of gevaar en die niet illegaal is), de veiligheid en privacy van de deelnemers te beschermen en/of te voldoen aan wettelijke of culturele vereisten.

Toegankelijkheid / Beperking / Redelijke aanpassingen::

Vanwege het brede scala aan ervaringen die worden aangeboden, moeten hosts van Airbnb-ervaringen wellicht vooraf informeren naar de mogelijkheden van gasten om deel te nemen aan bepaalde fysieke activiteiten of naar de accommodatiebehoeften van gasten om hun ervaringen zo goed mogelijk voor te bereiden. Daarnaast moedigen we hosts van ervaringen aan om:

 • Feitelijk juiste informatie te geven over de fysieke aard van een ervaring, zodat gasten zelf kunnen beoordelen of de ervaring past bij hun individuele behoeften
 • Zich in te zetten voor gasten die een beperking hebben gemeld en/of vragen hebben over de toegankelijkheid van een ervaring en redelijke aanpassingsverzoeken te overwegen.
 • Te zoeken naar mogelijkheden om aan het verzoek te voldoen, als de activiteit daardoor niet wezenlijk zou veranderen.
Had je iets aan dit artikel?
Krijg hulp bij je reserveringen, account en nog veel meer.
Inloggen of aanmelden