Ga direct naar inhoud
Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Airbnb's Belastingstrategie in Verenigd Koninkrijk

  Introductie

  Airbnb ('de Groep') voldoet aan de belastingwetten en -praktijken in alle gebieden waarin wij actief zijn, waaronder het Verenigd Koninkrijk. Naleving betekent voor ons het op het juiste moment betalen van het juiste bedragen aan de belasting en omvat ook het meedelen van alle relevante feiten en omstandigheden aan de belastingautoriteiten en dat er op de bedoelde manier en, indien beschikbaar, vrijstellingen en voordelen worden geëist.

  Airbnb vindt het belangrijk samen te werken met overheden in de rechtsgebieden waar onze verhuurders en gasten wonen, om er op toe te zien dat belastingen eerlijk worden geïnd.

  We regelen ook onze eigen wereldwijde verplichtingen wat betreft belastingen (inclusief vennootschapsbelasting, btw, GST, verkoop- en gebruiksbelastingen en andere belastingen) in overeenstemming met de regels van de jurisdicties en landen waarin we actief zijn.

  Benadering van belastingrisicobeheer en governance-regelingen

  Deze Britse belastingstrategie is goedgekeurd en wordt uitgevoerd door het belastingteam, dat onder toezicht staat van senior executives, waaronder de Global Head of Tax.

  Het senior executive team, waaronder Airbnb's Global Head of Tax, neemt het voortouw bij het opzetten van een sterke cultuur voor belastingrisicobeheer en is verantwoordelijk voor de belastingaangelegenheden van de Groep en het toezicht houden op het belastingrisico, dat op zijn beurt gecontroleerd wordt door de Raad van Bestuur. Het fiscale risico en de governance-regelingen zorgen ervoor dat alle belangrijke belastinggerelateerde beslissingen onderworpen worden aan evaluatie en goedkeuring door gekwalificeerd en ervaren personeel, zodat aan alle belastingverplichtingen worden voldaan. Waar nodig wordt er extern advies ingewonnen.

  Toewijding op naleving

  We houden ons aan de belastingwetgeving en -praktijken in alle gebieden waarin we actief zijn.

  Het is ons doel om op een duurzame manier waarde te creëren door onze bedrijven te ondersteunen door te verzekeren dat hun commerciële activiteiten georganiseerd zijn, er gebruikgemaakt wordt van beschikbare hulp en dat alle belastingwetten en -praktijken in alle gebieden waarin wij actief zijn worden nageleefd. Daarbij houden we rekening met de belangen van onze stakeholders en zorgen we voor effectieve interactie met belastingautoriteiten en transparantie met betrekking tot onze belastingzaken. Onze verplichtingen op het gebied van belastingnaleving zijn onderworpen aan een uitgebreid risicobeheersingskader dat de Groep beschermt tegen financieel, operationeel en reputatierisico.

  In het Verenigd Koninkrijk hebben we bijvoorbeeld een Verantwoord Verhuren-pagina opgezet, waar verhuurders worden geïnformeerd over lokale regels en voorschriften, waaronder de fiscale gevolgen van hun inkomsten die verkregen zijn door verhuur.

  Houding ten opzichte van belastingplanning

  Onze houding ten opzichte van belastingplanning in het VK wordt geregeld door Airbnb's belastingprincipes:

  • Airbnb houdt zich wereldwijd aan alle wetten en betaalt de belastingen waarvoor wij aansprakelijk zijn.
  • Airbnb houdt rekening met de fiscale gevolgen van haar bedrijfsactiviteiten en regelt de belastingverplichtingen als onderdeel van de gangbare bedrijfsactiviteiten.
  • Airbnb doet niet mee aan kunstmatige of onrechtmatige regelingen om minder Britse belastingen te hoeven betalen. Onze fiscale posities en rapportage geven de zakelijke activiteiten in het VK weer.
  • Airbnb streeft ernaar ervoor te zorgen dat we de juiste belasting betalen in elk land waarin we actief zijn.

  Geaccepteerd niveau van belastingrisico

  Gezien de omvang van onze activiteiten en de vele belastingverplichtingen, zullen er van tijd tot tijd onvermijdelijk risico's ontstaan met betrekking tot de interpretatie van het belastingrecht en de aard van onze compliance-regelingen. We proberen proactief te zijn in het identificeren, evalueren en opvolgen van de belastingrisico's om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming blijven met de principes voor risicobeheer van de Groep.

  De Groep is van mening dat belastingrisico's zowel financieel, operationeel als op het gebied van reputatie van aard kunnen zijn. Belastingnaleving is volgens ons van groot belang voor het controleren van de belastingrisico's en we zijn op dat gebied niet bereid risico's te nemen.

  Omgang met belastingautoriteiten

  We werken met eerlijkheid, integriteit, respect en oprechtheid samen met belastingautoriteiten, waaronder HMRC, met het oog op coöperatieve naleving.

  Het is ons doel om professionele en constructieve relaties te onderhouden en transparant te zijn in wat we openbaar maken aan belastingautoriteiten, in het besef dat een vroege beslissing over de risico's in ieders belang is. We maken onze belastingaangiften zo duidelijk mogelijk en proberen proactief belangrijke kwesties aan te kaarten, zodat belastingautoriteiten hun middelen effectief kunnen inzetten. Van tijd tot tijd kunnen we voordat we bepaalde transacties uitvoeren contact opnemen met belastingautoriteiten, om de juiste toepassing ervan volgens de belastingwetgeving te bevestigen.

  De Groep hecht grote waarde aan het hebben van goede relaties met belastingautoriteiten, en vindt dat transparantie en samenwerking met belastingautoriteiten van groot belang is. De Groep tracht dit doel op de volgende manieren te bereiken:

  • Het tijdig indienen van alle belastingaangiften, met voldoende informatie om HMRC en andere belastingautoriteiten in staat te stellen een goed beeld te krijgen van de werkzaamheden van de onderneming die aangifte doet;
  • Ervoor zorgen dat alle belastingaangifteposities ondersteund worden met geschikt schriftelijk bewijsmateriaal, waaronder adequate ondersteunende controletrajecten en goedkeuringsprocedures;
  • De nauwkeurige berekening en betaling van verschuldigde belastingen;
  • Het handhaven van uitgebreide, nauwkeurige belastingregistraties en voldoen aan de bepalingen van de Senior Accounting Officer (SAO) in het VK; en
  • Ervoor zorgen dat de relevante complianceteams, die betrokken zijn bij het monitoren van de belastingprocessen, zowel over voldoende middelen beschikken als ondersteund worden, en dat belangrijke medewerkers worden ingezet om belastingconformiteitskwesties tijdig op te lossen.

  Dit document met de belastingstrategie is in overeenstemming met sectie 161 en sectie 19 (2) van Schedule 19 Finance Act 2016 gepubliceerd.

  Heb je de hulp gekregen die je nodig had?