Ga direct naar inhoud
  Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten
  Nieuws over COVID-19
  Als je wilt weten wat je annulerings- en restitutiemogelijkheden zijn, selecteer je een reservering op de pagina 'Reizen'. Onze Voorwaarden bij verzachtende omstandigheden gelden alleen voor bepaalde reserveringen. We geven meer informatie op de 1e en 15e van elke maand.
  Basisbeginselen van Airbnb

  Airbnb's Anti-discriminatiebeleid: Ons Manifest voor Inclusiviteit en Respect

  Airbnb is in de kern een open community die erop gericht is betekenisvolle en gemeenschappelijke ervaringen mogelijk te maken tussen mensen uit alle delen van de wereld en hen zo nader tot elkaar te brengen. Onze community bestaat uit miljoenen mensen, afkomstig uit vrijwel alle landen ter wereld. Het is een ongelofelijk diverse community waarin mensen uit verschillende culturen en met verschillende normen en waarden samenkomen.

  Met de Airbnb-community willen we een wereld creëren waarin mensen zich welkom en gerespecteerd voelen, ongeacht hun achtergrond of hoe ver weg ze zijn van hun thuisbasis. Hierbij gaan we uit van twee grondbeginselen die van toepassing zijn op zowel de verhuurders als de gasten op Airbnb: inclusiviteit en respect. Doordat we deze principes met z'n allen toepassen, voelen alle leden van onze community zich welkom op het Airbnb-platform, wie ze ook zijn, waar ze ook vandaan komen en wat hun religie of geaardheid ook is. Bij Airbnb zijn we ons ervan bewust dat in bepaalde rechtsgebieden onderscheid tussen personen op basis van zaken als nationale afkomst, geslacht, burgerlijke staat of seksuele geaardheid wordt toegestaan of vereist is. Airbnb verwacht dan ook niet van verhuurders dat zij lokale wetten schenden of acties ondernemen die tot juridische vervolging kunnen leiden. In rechtsgebieden waar dergelijke toestemmingen en vereisten gelden, zorgt Airbnb voor aanvullende richtlijnen en wordt dit anti-discriminatiebeleid aan de geldende situatie aangepast.

  We hebben niet de illusie dat een enkel bedrijf kan zorgen voor harmonie tussen alle mensen op aarde, maar we geloven wel dat de Airbnb-community empathie en begrip tussen verschillende culturen kan bevorderen. We werken er met zijn allen hard aan om alle vormen van onwettige vooroordelen, discriminatie en intolerantie van ons platform te weren. Binnen de Airbnb-community van verhuurders, gasten en mensen die overwegen ons platform te gebruiken, willen we een cultuur stimuleren waarin we meer doen dan ons enkel aan de minimaal geldende anti-discriminatiewetgeving te houden. In lijn met deze missie gaan we er als Airbnb-medewerkers, verhuurders en gasten allemaal mee akkoord het volgende beleid te lezen en ons hieraan te houden, zodat we onze community sterker kunnen maken en ervoor kunnen zorgen dat iedereen zich overal ter wereld thuis en welkom kan voelen.

  • Inclusiviteit – We verwelkomen gasten met alle mogelijke achtergronden met oprechte gastvrijheid en zonder vooroordelen. Wanneer je je bij Airbnb aansluit, als verhuurder of als gast, word je onderdeel van een inclusieve community. Vooroordelen, discriminatie, racisme en haat hebben geen plaats op ons platform of in onze community. Verhuurders zijn uiteraard verplicht om zich te houden aan alle van toepassing zijnde wetten die discriminatie op grond van ras, religie, nationale afkomst of enige andere hieronder genoemde factor verbieden, maar het is ons streven om meer te doen dan ons enkel aan de minimumvereisten van de wet te houden.
  • Respect – We gaan respectvol met elkaar om tijdens onze interacties en ontmoetingen. Bij Airbnb zijn we ons ervan bewust dat plaatselijke wetten en culturele normen over de hele wereld van elkaar verschillen. We verwachten van verhuurders en gasten dat ze zich aan de lokale wetgeving houden en respectvol met elkaar omgaan, ook wanneer zaken afwijken van hun eigen overtuiging of opvoeding. De leden van Airbnb creëren samen een ongelofelijke diversiteit aan achtergronden, ervaringen, overtuigingen en gebruiken binnen onze community. Door mensen met verschillende achtergronden samen te brengen, zorgt Airbnb voor meer besef van en waardering voor de dingen die we als mensen allemaal gemeenschappelijk hebben en gaan we vooroordelen op basis van misvattingen, foutieve informatie en onbegrip tegen.

  Specifieke richtlijnen voor verhuurders in de Verenigde Staten en de Europese Unie

  In de basis zorgen we ervoor dat we kennisnemen van alle toepasselijke nationale wetten, staatswetten en lokale wetten die betrekking hebben op huisvesting en openbare accommodaties. Verhuurders dienen contact op te nemen met de klantenservice van Airbnb als ze vragen hebben over hun verplichtingen wat betreft het nakomen van dit anti-discriminatiebeleid van Airbnb. In de nabije toekomst zal Airbnb aanvullende anti-discriminatierichtlijnen publiceren voor rechtsgebieden buiten de Verenigde Staten. Onze community van verhuurders in de Verenigde Staten en de Europese Unie zullen zich bij (beslissingen over) het verhuren door deze principes laten leiden en zich aan de volgende regels houden:

  Ras, huidskleur, etniciteit, nationale afkomst, religie, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit of burgerlijke staat

  • Het is Airbnb-verhuurders niet toegestaan
   • Gasten af te wijzen op basis van hun ras, huidskleur, etniciteit, nationale afkomst, religie, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit of burgerlijke staat.
   • Afwijkende voorwaarden te hanteren voor gasten op basis van ras, huidskleur,
   • etniciteit, nationale afkomst, religie, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit of burgerlijke staat.

  Geslachtsidentiteit

  Airbnb wijst geen geslachtsidentiteit aan onze gebruikers toe. We beschouwen het geslacht van een persoon dat te zijn wat een gebruiker zelf vaststelt en/of aangeeft op het gebruikersprofiel.

  • Het is Airbnb-verhuurders niet toegestaan
   • Accommodatie te weigeren aan een gast op basis van genderidentiteit, tenzij de verhuurder leefruimten (zoals badkamer, keuken of gemeenschappelijke ruimtes) met de gast deelt.
   • Afwijkende voorwaarden te hanteren op basis van geslachtsidentiteit, tenzij de verhuurder leefruimten met de gast deelt.
   • Advertenties te plaatsen of uitspraken te doen waarin een voorkeur wordt geuit voor of afkeer van gasten van een bepaald geslacht of waarin gasten van een bepaald geslacht worden ontmoedigd, tenzij de verhuurder leefruimten met de gast deelt.
  • Het is Airbnb-verhuurders toegestaan
   • Een ruimte enkel beschikbaar te stellen aan gasten van hetzelfde geslacht als de verhuurder leefruimten met de gast deelt.

  Leeftijd en Gezinssamenstelling

  • Het is Airbnb-verhuurders niet toegestaan:
   • Andere voorwaarden of condities op te leggen of een reservering te weigeren op basis van de leeftijd van de gast of gezinssamenstelling waar wettelijk verboden.
  • Het is Airbnb-verhuurders toegestaan:
   • Feitelijk accurate informatie te geven over de kenmerken van hun woning (of het ontbreken daarvan) die de woning onveilig of ongeschikt maken voor gasten van een bepaalde leeftijd of gezinnen met kinderen of baby's.
   • Van toepassing zijnde lokale beperkingen (bijvoorbeeld seniorenwoningen) te vermelden in de advertentie waarbij gasten onder een bepaalde leeftijd of gezinnen met kinderen of baby's niet zijn toegestaan.

  Invaliditeit

  • Het is Airbnb-verhuurders niet toegestaan:
   • Gasten af te wijzen op basis van een werkelijke of vermeende beperking.
   • Afwijkende voorwaarden te hanteren op basis van het feit dat een gast een beperking heeft.
   • In plaats van de potentiële gast zelf te bepalen of een ruimte voldoet aan de behoeften van een gast met een beperking.
   • Naar het bestaan of de ernst van de beperking van gasten te vragen of naar de manieren waarop met de beperking wordt omgegaan. Als een potentiële gast echter zijn of haar beperking ter sprake brengt, is het wel wenselijk dat de verhuurder met deze potentiële gast bespreekt in hoeverre de ruimte tegemoetkomt aan de behoeften van de potentiële gast.
   • Het gebruik van mobiliteitshulpmiddelen te verbieden of beperken.
   • Meer huur of aanvullende kosten in rekening te brengen bij gasten met een beperking, zoals kosten voor huisdieren als de gast een hulpdier heeft (zoals een geleide dier of een dier voor emotionele steun) vanwege de beperking.
   • Advertenties te plaatsen of uitspraken te doen waarin een voorkeur wordt geuit voor of afkeer van gasten met een beperking.
   • Te weigeren met gasten te communiceren via beschikbare hulpmiddelen, zoals omzettingsfuncties voor spraak-naar-tekst (voor mensen met een gehoorbeperking) en e-mail (voor mensen met een visuele beperking die een schermvoorleesfunctie gebruiken).
   • Te weigeren redelijke accommodatie te verzorgen, zich flexibel op te stellen en kleine aanpassingen aan hun huisregels te doen voor gasten met een beperking, bijvoorbeeld als gasten een noodzakelijk dier als begeleiding willen meenemen of een beschikbare parkeerplaats vlakbij de accommodatie nodig hebben. Wanneer gasten om dergelijke aanpassingen vragen, dienen de verhuurder en de gast samen te bespreken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de ruimte aan de behoeften van de gast voldoet.
  • Het is Airbnb-verhuurders toegestaan:
   • Feitelijk juiste informatie te verstrekken over de toegankelijkheid (of het gebrek hieraan) van de ruimte, zodat gasten met een beperking zelf kunnen beoordelen of de ruimte tegemoet komt aan hun individuele behoeften.

  Persoonlijke voorkeuren

  • Het is Airbnb-verhuurders toegestaan
   • Gasten te weigeren op basis van andere factoren dan hierboven worden genoemd, mits een dergelijke weigering niet bij wet is verboden. Airbnb-verhuurders mogen bijvoorbeeld, tenzij bij wet verboden, weigeren accommodatie te verhuren aan gasten met huisdieren of aan gasten die roken.
   • Van gasten te vereisen dat ze zich houden aan beperkingen wat betreft de maaltijden die in de ruimte worden genuttigd (wanneer verhuurders er bijvoorbeeld een koosjere of vegetarische keuken op nahouden, mogen ze als regel stellen dat gasten deze beperkingen respecteren). Deze beperkingen moeten duidelijk omschreven staan in de Huisregels.
   • Niets in dit beleid weerhoudt verhuurders ervan gasten te weigeren op basis van aspecten waarvoor geen bescherming geldt op basis van de algemene burgerrechten of die geen betrekking hebben op beschermde groepen. Een Airbnb-verhuurder mag bijvoorbeeld gasten weigeren die in de ruimte willen roken en kan beperkingen instellen voor het aantal gasten per ruimte.

  Zaken om rekening mee te houden bij het weigeren van gasten Het is belangrijk dat verhuurders beseffen dat niemand het leuk vindt om te worden afgewezen. Ook als een verhuurder rechtsgeldige en gerechtvaardigde redenen heeft en deze vermeldt wanneer een gast wordt geweigerd, kan het geweigerde community-lid zich onwelkom of buitengesloten voelen. Verhuurders dienen altijd hun uiterste best te doen om zich gastvrij op te stellen tegenover gasten, ongeacht hun achtergrond. Verhuurders die stelselmatig gasten uit een beschermde groep weigeren (ook als hiervoor legitieme redenen worden gegeven), ondermijnen de kracht van onze community door potentiële gasten het gevoel te geven dat ze niet welkom zijn. Airbnb kan verhuurders bij wie een dergelijk patroon is aan te tonen van het Airbnb-platform verwijderen.

  Specifieke richtlijnen voor verhuurders buiten de Verenigde Staten en de Europese Unie

  Buiten de Verenigde Staten en de Europese Unie kunnen sommige landen of gemeenschappen mensen toestaan ​​of zelfs van hen vereisen dat de accommodatie in strijd met onze algemene anti-discriminatie filosofie onderscheid maakt op basis van, bijvoorbeeld, burgerlijke staat, nationaliteit, geslacht of seksuele geaardheid. In deze gevallen verwachten we niet van verhuurders dat zij de lokale wetten overtreden, of gasten te accepteren waardoor verhuurders kunnen worden blootgesteld aan reële en aantoonbare risico's op arrestatie of fysieke schade aan personen of goederen. Verhuurders die in dergelijke gebieden wonen dienen een dergelijke beperking op het verhuren aan bepaalde gasten in hun advertentie te vermelden, zodat potentiële gasten op de hoogte zijn van het probleem en Airbnb de noodzaak van een dergelijke actie kan bevestigen. In het communiceren van dergelijke beperkingen, verwachten we dat verhuurders duidelijke, feitelijke, niet-denigrerende termen gebruiken. Laster en beledigingen hebben geen plaats op ons platform of in onze community.

  Wat gebeurt er als een verhuurder zich niet aan ons anti-discriminatiebeleid houdt?

  Als een advertentie bewoordingen bevat die in strijd zijn met dit anti-discriminatiebeleid, wordt de verhuurder gevraagd deze bewoordingen te verwijderen en te bevestigen dat hij of zij dit beleid en de onderliggende principes begrijpt en voornemens is zich hieraan te houden. Airbnb kan ook, naar eigen goeddunken, stappen ondernemen, tot aan de verwijdering van de verhuurder van het Airbnb-platform aan toe.

  Als de verhuurder gasten weigert vanwege de beschermde groep waartoe de gasten behoren of bewoordingen gebruikt die aantonen dat er achter zijn of haar acties beweegredenen schuilen die in dit beleid worden verboden, onderneemt Airbnb stappen om dit beleid te handhaven, tot aan de verwijdering van de verhuurder van het platform aan toe.

  Naarmate de Airbnb-community verder groeit, blijven we ervoor zorgen dat het beleid en de praktijken van Airbnb aansluiten bij ons voornaamste doel: gasten en verhuurders bij al hun interacties met het Airbnb-platform het gevoel geven dat ze welkom zijn en gerespecteerd worden. Dit is de standaard waaraan we worden gehouden door onszelf, onze community en de rest van de wereld.

  Gerelateerde artikelen
  Heb je de hulp gekregen die je nodig had?
  Kun je niet vinden wat je nodig hebt?
  Kies een rol om specifieke hulp te vinden.