OVERZICHT VERZEKERING

Verzekeringsprogramma voor Japan

Wat is het verzekeringsprogramma voor Japan?

Het verzekeringsprogramma voor Japan dekt gevallen waarin de host* aansprakelijk is of andere kosten heeft in verband met letsel van anderen of schade aan eigendommen van anderen als gevolg van het delen van woningen, en gevallen waarin de host schade oploopt als gevolg van schade aan eigendommen van de host als gevolg van het verblijf van de gast*. In gevallen waarin de woning van de host schade oploopt als gevolg van het verblijf van de gast, is de verzekeringsdekking van toepassing wanneer het geschil tussen de host en de gast niet onderling kan worden opgelost en de host contact opneemt met Airbnb.

Het verzekeringsprogramma voor Japan is een verzekeringsprogramma dat wordt onderschreven door Sompo Japan Insurance Inc.

Hosts hoeven geen verzekeringspremies te betalen om te profiteren van het verzekeringsprogramma voor Japan.

Raadpleeg de volgende informatie over de verzekeringsdekking van het verzekeringsprogramma voor Japan.

Verzekeringstermijn

Deze verzekeringstermijn van het huidige verzekeringsprogramma loopt van 31 juli 2021 tot 31 juli 2022.

Toepassingsgebied en voorwaarden

Toepassingsgebied en voorwaarden voor het aanvragen van het verzekeringsprogramma voor Japan

De dekking van het verzekeringsprogramma voor Japan wordt betaald voor de vernietiging van de woning van de host en de aansprakelijkheid of andere kosten die de host heeft gemaakt in verband met het letsel en de vernietiging van anderen of hun woning tijdens het delen van de woning in de woning.

 1. Gedekte accommodatie

Japan Host Insurance dekt de Advertentie* die de host bezit, gebruikt of beheert voor het Bedrijf dat Woningen deelt.

(*) Advertentie betekent de faciliteiten die zijn goedgekeurd op grond van de Hotel Business Act, gecertificeerd zijn op grond van de National Strategic Special Zones Act, aangemeld zijn op grond van de Private Lodging Business Act, of andere faciliteiten waarin vergelijkbare accommodatiezaken worden gedaan; mits aan alle volgende vereisten is voldaan:

 • De faciliteiten zijn eigendom van of worden gehuurd door de host;
 • De faciliteiten worden vermeld op de website van Airbnb; en
 • De faciliteiten worden geboekt en gebruikt door een persoon die heeft ingestemd met de servicevoorwaarden van Airbnb en de website van Airbnb heeft gebruikt. Accommodatiefaciliteiten omvatten stacaravans, bussen, camping auto's, boomhutten, en andere faciliteiten die worden geparkeerd en gebruikt als accommodatiefaciliteiten. Boten en vaartuigen zijn eveneens inbegrepen indien zij als accommodatie worden gebruikt.
 1. Host/hosts

Hosts betekent personen (*) die professioneel woningen delen.

 1. Gast/gasten

Gasten betekent gebruikers van het (*) professioneel delen van woningen, met inbegrip van degenen die door de gebruiker zijn uitgenodigd en degenen die samen gebruik maken van het professioneel delen van woningen.

(*) Onder woning delen wordt verstaan het hotelbedrijf dat is uiteengezet in de Hotel Business Act (Wet nr. 138 van 1948), het bedrijf dat is uiteengezet in de National Strategy Special Area Act (Wet nr. 107 van 2013), of het accommodatiebedrijf dat is uiteengezet in de Housing Accommodation Business Act (Wet nr. 65 van 2017), of een ander soortgelijk accommodatiebedrijf, en alle activiteiten die binnen of buiten een dergelijke Advertentie worden uitgevoerd in verband met de bovenstaande diensten, die worden uitgevoerd op basis van transacties met behulp van het Digitaal Platform van Airbnb.

Verzekeringsdekking (aansprakelijkheidsvoorwaarden)

De bovengrens die van toepassing is tijdens de verzekeringsperiode is ¥ 100.000.000 JPY per ongeval.

Uitsluitingen van dekking

Belangrijkste punten die niet gedekt zijn door het verzekeringsprogramma voor Japan (clausules met betrekking tot de vergoeding van ongevallen met materiële schade)

Artikelen die niet in de lijst zijn opgenomen:

 • Valuta, geld, edelmetaal in goudvorm, bankbiljetten of effecten.
 • Grond, water of enige andere stof in of op het land; dit geldt echter niet voor verbeteringen aan het land bestaande uit landschapstuinieren, galerijen en bestrating (maar is van toepassing op toegevoegde grond of grond onder dergelijke accommodaties) of water dat zich bevindt in een afgesloten tank, een leidingsysteem of enige andere verwerkingsapparatuur.
 • Dieren, inclusief, maar niet beperkt tot, vee en huisdieren.
 • Staand hout en gewassen.
 • Waterscooters, vliegtuigen, ruimtevaartuigen en satellieten; dit geldt echter niet voor vaartuigen die niet worden geëxploiteerd en worden gebruikt als de Advertentie.
 • Voertuigen; dit geldt echter niet voor voertuigen die niet worden gebruikt en die worden gebruikt als de Advertentie.
 • Ondergrondse mijnen of mijnschachten of accommodaties binnen dergelijke mijnen of schachten.
 • Dammen en dijken.
 • Accommodatie in doorvoer.
 • Transmissie- en distributielijnen verder dan 305 meter van de woning.

Belangrijkste gevallen waarin verzekeringsgeld niet wordt betaald:

 • Oorlog, gebruik van geweld door een ander land, revolutie, inbeslagname van de regering, burgeroorlog, gewapende opstand, of andere soortgelijke incidenten of rellen.

 • Schade veroorzaakt door straling, explosie of andere schade veroorzaakt door een kernreactie of door het verval van de atoomkern van splijtstofmateriaal of splijtstofbronmateriaal, radioactief element, radio-isotoop of door dergelijk materiaal verontreinigd materiaal, of door een daaraan toe te schrijven ongeval, met uitzondering van kernreacties of nucleair verval van atoomkernen van radio-isotopen voor medisch, wetenschappelijk of industrieel gebruik.

 • Feitelijk of dreigend kwaadwillig gebruik van giftige biologische of chemische materialen.

 • Schade aan de Advertentie die zich voordoet in een andere periode dan de periode waarin de Advertentie door Gasten wordt gebruikt.

 • Schade veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van hosts.

 • etc.

Meest voorkomende gevallen waarin de verzekering niet uitbetaalt (clausules inzake aansprakelijkheid voor schadevergoeding)

 • War, use of force by a foreign country, revolution, seizure of government, civil war, armed rebellion, or other similar incidents or riots.
 • Damage caused by radiation, explosion or other harm due to a nuclear reaction or the decay of the atomic nucleus of nuclear fuel material or nuclear source material, radioactive element, radioisotope or material contaminated by such material, or an accident attributable thereto, excluding nuclear reactions or nuclear decay of atomic nuclei of radioisotopes for medical, scientific, or industrial use.
 • Damage caused by the willful misconduct of Hosts.
 • Liability to relatives living with Hosts.
 • Liability arising from physical disability incurred by the employees of Hosts while engaging in work for Hosts.
 • In cases where there is a special agreement concerning compensation for damages between the Host and another person, the liability is determined by such agreement.
 • Liability caused by wastewater or emissions.
 • Liability arising from professional work conducted by lawyers, registered foreign lawyers, certified public accountants, tax accountants, architects, designers, land and housing investigators, judicial scriveners, administrative scriveners, veterinarians, or other persons similar thereto.
 • Liability arising from the possession, use, or management of any aircraft, automobiles, or vessel or vehicle outside the Listing, excluding any damage due to the use or management of an automobile or a vessel or vehicle outside the facility while using such automobile or vessel or vehicle outside the facility as a Listing.
 • Liability arising from the construction work of leased facility, such as renovation, extension or demolition, excluding where the Host engaged in the work of his/her own undertaking.
 • etc.

Verzekeringsclaims

Schademelding

Als de host merkt dat de gast of een derde partij letsel of materiële schade heeft veroorzaakt, moet de host Airbnb daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Het kan namelijk zo zijn dat de schade onder de verzekering valt. Merkt de host schade op aan een accommodatie die in bezit of beheer is van de host, en komen de host en de gast niet binnen 72 uur na het eerste contactmoment over de schade tot een oplossing? Dan moet de host Airbnb onmiddellijk op de hoogte brengen van het voorval. Het kan namelijk zo zijn dat de schade onder de verzekering valt.

Request for delivery of insurance policy

This Japan Host Insurance overview does not include all the terms of the insurance policy. To request a copy of the insurance policy, please contact Marsh Japan, Inc. and include your Airbnb account information.

Verzekeraar

Sompo Japan Insurance Inc.